หน้าหลัก | ปี2548 | ปี2549 | ปี2550 | ปี2551
โรงเรียนลาซาล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลต่างๆ โดยสามารถสอบเข้าได้ 132 คน
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้....
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
มหาวิทยาลัย
1 นายศักดิ์ชาย อภิชนพงศา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 น.ส.วิยะดา โกเมนกุล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 น.ส.เยฐจรัตน์ จงจำรัสพันธ์ จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นายพรอนันต์ รักตระกูลธรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 นายธนพล จิรพรรณทวี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6 นายอัศวเทพ เริงสำราญ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 นายสุธีร์ หินอ่อน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 น.ส.ธัชกมล กิจจาเจริญชัย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 น.ส.สุภาพรรณ อาศัยราช บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 น.ส.ณัฐรินทร์ ศิริมงคล เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 น.ส.สิรินทรา เจริญพจน์ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 น.ส.นพรัตน์ สาเกตุ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 น.ส.ภัทรพร มนูญวรวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 นายกิติธัช แจ่มจรัสศรี เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 นายฐากร คงเพียรธรรม วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 น.ส.ปนัดดา อินทะรังษี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นายกิตินันท์ เอี่ยมน้อย ศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 นายภูริวัจน์ พัชรดิษฐ์ฐากุล สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 นายอนุชิต เกียรติสุริยะศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 นายพงศ์ภัค ศรีวัฒนะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 นายศุภกฤต จันทรบัญชร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 น.ส.กุลพิชา เอกชรินมาศ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 น.ส.จตุพร ศิวะพิรุฬห์เทพ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 นายอมรเทพ แจ้งเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 นายศาสตรา เพ็ชรายุทธพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
26 นายกันตพัทธ์ หาญสกุล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
27 นายวิศรุต วงศ์เรียน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28 นายพงศ์ประธาน เก้าเอี้ยน วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29 นายหมื่นภู รัตนประทุม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 น.ส.ภาริศา จิตรประเสริฐศรี วิศกรรมศาสตร์ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
31 น.ส.ปรินทร์ อัครอุปพันธ์ วิศกรรมศาสตร์ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
32 น.ส.ศุภิสรา สุวภิรมย์โชติ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33 น.ส.ภัคภร เพชราวุฒิไกร วิศกรรมศาสตร์ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34 นายเปี่ยมบุญ แสงรัตนชัยกุล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
35 น.ส.กฤษณา หัตถกิจจำเริญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
36 นายสุรเชษฐ์ สุขศรีดาวเดือน วิศวกรรมศาสตร์ (สองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
37 น.ส.กนกวรรณ ฝายทะจักร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
38 นายอิทธิกร แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
39 น.ส.อุษา สุภัคดำรงกุล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
40 นายธีรยุทธ ชาอามาตย์ บริหารธุรกิจ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
41 นายประสพสุข นวลปลอด บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
42 นายปภพ แสงอรุณ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
43 นายกรวัช บุญฤทธิ์ บริหารธุรกิจ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
44 นายภีศเดช ศิวะเสน บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
45 นายวริศร์ เชยสูงเนิน เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
46 นายเอกสิทธิ์ เตชะวิรัชชน เศรษฐศาสตร์ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
47 น.ส.มณทิรา จี้เพชร บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพวษ์ภูวนารถ)
48 นายกิตติพจน์ ยงค์ไสว วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อุเทนถวาย)
49 นายพงศ์เทพ จันทร์โพธิ์พันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50 นายจรงค์กร ทัพสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
51 น.ส.อารยา วงศ์กล่อมจิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
52 น.ส.โกมลลักษณ์ ชนะเพิ่มทวี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
53 น.ส.ชัญญา แผ้วสูงเนิน เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
54 นายนภดล ลายน้ำเงิน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
55 นายภาณุพงค์ ม่วงอินทร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
56 นายปฏิจจ แสงดานุช วิศกรรมศาสตร์ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
57 นายภาวัต เชื้อรอด วิศกรรมศาสตร์ (โควต้าเรียนดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
58 นายอนุสรณ์ คามวาสี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี
59 น.ส.จันทร์จิรา มาตสมัคร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ(อินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60 นายพีรพงษ์ พรพิพัฒน์กุล พาณิฃยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
61 น.ส.อมรวดี พิสุทธิ์สีมา เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62 นายฐพงศ์ สุนทรวรวัฒนา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63 น.ส.วรรณพร ศิริมาตย์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
64 นายจุลพงษ์ สมไทย สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
65 น.ส.ปัทมา เพ็ชรช่วย สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
66 นายชัยพงษ์ เพ็ญเนตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
67 นายอภิวัฒน์ หริกุลรักษ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
68 นายไรวินทร์ วันทวีทรัพย์ นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
69 นายอวิรุทธิ์ แจ้งแสงทอง ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
70 น.ส.ชนากานต์ ธรรมทินโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
71 น.ส.เนรัญชรา โลจะเพิ่มสุขผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
72 น.ส.ภัสราภรณ์ พูลสวัสดิ์ ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
73 น.ส.รรินธร เนตรทอง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
74 น.ส.ผกาภรณ์ สวิพันธุ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
75 น.ส.สมฤทัย เทียมทอง ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
76 น.ส.กชกร เกียรติสุระยานนท์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
77 น.ส.ชลธิชา มูลศรี การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
78 นายวันชาติ ตั้งสัจจะโสภณ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
79 น.ส.มัลลิกา แซ่เฮ้ง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
80 น.ส.ภัทริดา ธนอัญญาพร การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
81 น.ส.พรชนก ช้างมาศ ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
82 น.ส.พัชร์กมล เหล่าปราณีชน จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
83 น.ส.วทันยา ห้าวหาญ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
84 นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
85 น.ส.ผกามาส ตรัยพิทักษ์กุล บัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
86 นายทรงชัย ศิลเทพาเวทย์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
87 น.ส.เนตรนภา เลิศเรืองนภา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
88 นายศรุติ คงลาภอำนวย สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
89 นายวชิระ จิตยุติ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
90 นายศีลวัต ชมโชค นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
91 น.ส.ชฎารินทร์ สาธิตธรรมพร บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
92 นายจิรวัฒน์ สร้อยทอง ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93 น.ส.อัญชนา วิรุฬห์ชัยโชติ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ
94 นายอิสรา เตชะกิจวโรรส เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
95 น.ส.เพชรรัตน์ น้อยประเสริฐ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
96 น.ส.ปิยนุช สวัสดี วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
97 น.ส.ภูกมล บุตรฉัยยา ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
98 นายณนนท์ ศรีงามช้อย พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
99 น.ส.วราภรณ์ อินแพง เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
100 น.ส.อุษา แพร่จรรยา ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
101 นายธนชาญ ชีวนันทพรชัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
102 น.ส.จิฬาภร จรรยาน้อมจิต ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
103 นายธนากรณ์ สุวรรณศักดิ์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
104 นายธนวรรธ วงศาโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
105 น.ส.เอมิกา บริสุทธิ์นฤดม วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
106 น.ส.ชาลินีย์ เกียรติเฉลิมคุณ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
107 นายประจักษ์ชัย มิ่งขวัญสถิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
108 น.ส.อัจฉรา ฤทธิ์คง อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
109 น.ส.ธิดา โลหะรัญ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
110 น.ส.วิภาวี ทองไสว ธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
111 น.ส.ณัฐชล สัตยาบรรพต โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
112 นายนิธิกร อมรศักดิ์วรกุล วิทยาศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
113 นายณธีพงศ์ โพธิ์สุทธานนท์ วิทยาศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
114 นายปริตต์ เนียมสิริกุล ครุศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
115 น.ส.อริศรา นิลเจียระนัย วิจิตรศิลป์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
116 น.ส.ทิพย์วัลย์ ขาวอ่อน วิทยาศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
117 น.ส.ปิยาภา เจริญพานิช วิทยาศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
118 น.ส.วรรัตน์ จุนเจือทรัพย์ วิทยาศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
119 นายธรรมภณ คู่ดำเกิง เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
120 น.ส.ธัญญลักย์ ขำเปีย วิทยาศาสตร์ สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
121 น.ส.วราภรณ์ นันทวัฒกี เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
122 นายชยุตม์ จังโหลนราช วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
123 น.ส.นิภารัตน์ เจียมอนันท์กุล วิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
124 น.ส.ปาลิกา ชยพักษ์ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
125 น.ส.ฎรินรัตน์ ชั้นพรภักดี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
126 น.ส.ธัญจิรา เตชะสนธิชัย วิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
127 นายภาณุพงศ์ ศาสตร์ตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
128 นายอภิมุข ครรชิตวรานนท์ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
129 น.ส.เพ็ญโสม ใจวงค์ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
130 น.ส.สุพัตรา ศรีเมือง คหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
131 น.ส.นิสารัตน์ เฉ่งทอง วิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
132 น.ส.ทิพวรรณ ชโลธร วิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โรงเรียนลาซาล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ โดยสามารถสอบเข้าได้ 67 คน
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้....
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
มหาวิทยาลัย
1 นายธันวา ไชยชนารักษ บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 นายชัยทัต สายพิณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 นายอภิเชษฐ์ นันทศรี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4 นายกฤษณพล จันทร์เชื้อวณิช บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5 นายชินาธิป ศรีณรงค์สถิตย์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 นายพันธุ์เลิศ เปี่ยมเจริญ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 น.ส.ปรางทิพย์ สัมปัตติรัตน์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8 น.ส.เรืองทรัพย์ วงศ์เกษมสมบัติ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 น.ส.ปิยะฉัตร บัวรอด บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10 น.ส.นรีย์รัตน์ มาทอง มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 นายประพัฒน์ ทองอ่อน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12 นายรัชชานนท์ สีสด ศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13 นายนราวิชญ์ วังวงศ์ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 นายวัชระ โทสาลี นิเทศาสตร์ (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15 นายสิทธิโชค สุวรรณวัฒนพร การจัดการโรงแรม (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16 นายสากล ภาณุโสภา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17 น.ส.วิวรรณดา ชยประเสริฐ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
18 นายปณิธาน เรืองจรัส วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
19 นายเอกรินทร์ อังควานิช บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
20 นายวีรยุทธ ปลูกสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต
21 นายคุณากร วงศ์จงใจหาญ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
22 น.ส.กัณทริกา ณ รังษี ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
23 น.ส.บุษรา เกล็ดพลี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
24 น.ส.พัทธนันท์ เริงเกษตรวิทย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
25 น.ส.ณรรฐวรรณ เพิ่มพูล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
26 น.ส.พิชญา คัมภีรเมธา ศิลปกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
27 น.ส.กาญจนา กานดา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
28 นายถนันชัย คหัฏฐา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
29 นายปริวรรต สามพวงทอง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
30 น.ส.อโณทัย ไกรงาม บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
31 น.ส.ปุณณภา จันทสี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
32 นายชาตรี แซ่ลี้ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
33 นายณัฐกุล คูหาเหมรัตน์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
34 นายอธิวัตร แซ่คิว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
35 นายภาณุพงค์ หลีน้อย นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
36 นายรชต ธำรงบัญชาพร นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
37 นายสรศักดิ์ มั่งแฟง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
38 นายศรัณยู ศรีประเสริฐ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
39 นายอรรถกร แซ่โค้ว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
40 น.ส.ฉัตรแก้ว อารีย์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
41 นายทรงพล บุญกิตติชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
42 น.ส.วรัญญา ชาญชัยสมภพ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
43 นายพุทธินันท์ สุทธิโรจนวัฒน์ บัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
44 นายธนวัฒน์ นาคเกษม บัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
45 น.ส.เพชรสุก เลิศลิมปิยะรัตน์ ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
46 นายณัฐปกรณ์ ศิลปชัย บริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
47 นายพัฒนธนดล จิ๋วสุวรรณ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
48 น.ส.กฤตยาภรณ์ สวนใจ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
49 น.ส.ฑิตย์ติญา เกรียงทวีทรัพย์ อุตสาหกรรมหารท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
50 น.ส.วรพรรณ ศิริมาตย์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
51 นายภาณุพงศ์ พัวกุลพานิช บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
52 น.ส.ศรัญญา ประนอมมิตร บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
53 น.ส.พิมพร สีมารัตนกุล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
54 นายวรรธนัย คัณธามานนท์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
55 นายธนพนธ์ สิทธิชัยวิจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
56 นายภูริพันธ์ พัชรดิษฐ์ฐากุล ศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
57 นายญณตกฬ ศรีศรชัย นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
58 นายภูจนา ปาลิยะวรรณ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
59 นายศุภชัย แก้วภูทอง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
60 นายกฤษตะวัน ผิวอ่อนดี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
61 นายสุทธิศักดิ์ เปรมรัตนานนท์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
62 น.ส.วริศรา สุภาพัฒน์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
63 นายพงษ์ศธร คงถาวรกุล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
64 น.ส.ปรีญาพัชญ์ ธนิกกุลบริพัชร์ การจัดการครัวและภัตรคาร วิทยาลัยดุสิตธานี
65 นายพนมกร ฟักศิริ   สถาบันโตโยต้า
66 นายวรเชษฐ์ พันธ์ผง   สถาบันโตโยต้า
67 นายพชร นนทการ   สถาบันโตโยต้า

โรงเรียนลาซาล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันเอกชน(ทุน) ได้ 10 คน
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้....
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
มหาวิทยาลัย
1 น.ส.ลลิตา จิรัฐิติกาลโชติ บริหารธุรกิจ (ทุนเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
2 น.ส.วันวิสา ธวัชราภรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทุนเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
3 นายโกศิน สุมาลยาภรณ์ บริหารธุรกิจ (ทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
4 นายคมสัน ศรีสุวรรณหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
5 นายชลิต สกุลมานิต บริหารธุรกิจ (ทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
6 นายทวีศักดิ์ อรุณเรืองแสงมณี บริหารธุรกิจ (ทุนเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
7 นายปวิธ ตันติแก้วฟ้า บริหารธุรกิจ (ทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
8 นายณัฐพล ทันสมัย วิศกรรมศาสตร์ (ทุน) เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
9 นายธเนศ เลิศธรรมนาถ วิศวกรรมศาสตร์(ทุน) เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
10 น.ส.วาสนา ฤกษ์โภคี นิเทศศาสตร์ (ทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต
 

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 0-2393-3510