หน้าหลัก | ปี2548 | ปี2549 | ปี2550 | ปี2551
โรงเรียนลาซาล ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548 ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลต่างๆ โดยสามารถสอบเข้าได้ 117 คน
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้....
 
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
มหาวิทยาลัย
1 น.ส.พิไลลักษณ์ พิทยอภิพล วิทยาศาสตร์ พัสดุศาสตร์ (โพลิเมส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 น.ส.นงนุช อรชร วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นายอัครภูมิ กองเกียรติวานิช วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นายศุภชัย จันทรเศธร วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นายอธิวัฒน์ กิจวนิชย์ภาสุ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 น.ส.มยุรา พลอยแสงโชติ วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 นายสิทธิกร จินประยูร สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 นายชนม์เฉลิม แซ่เตียว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 นายศิรพัชร จงผดุงเกียรติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 นายธีระพงศ์ นาคะชาต วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 นายฉัตรชัย น้อยนวล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 นายอาสาฬ นานาศิลป์ ธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
13 นายชวิศ หาญศิรินันทชัย วิศวกรรมศาสตร์ การวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 นายญาธิป เนืองนิตย์นราพร สถาปัตยกรรมการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15 นายมนูญธรรม สุวรรณศักดิ์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16 นายเกรียงไกร บำรุงรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17 นายกิตติพัฒน์ รักษ์บงกชกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18 นายพีระพงษ์ คงถาวรกุล วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19 นายสุรวิช ศรีณรงค์สถิตย์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20 น.ส.จิดาภา ชัยศรีสมุทร วิทยาศาสตร์ เคมีทรัพยากรณ์สิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21 น.ส.สุดารัตน์ วงศ์เกษมสมบัติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22 น.ส.จินตรัตน์ พนาสุภน วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23 น.ส.บุษยมาส พูลพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 นายกิตติชัย ธงนาคทอง วิศวะโยธา (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
25 นายจิรายุส บูรณชีพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
26 นายชัยวัฒน์ ชัยสุขสังข์ วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
27 นายชัยภัคค์ รัตนภักดีกุล วิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
28 น.ส.กอบกาญจน์ โตใจธรรม วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
29 นายณัฐวุฒิ ขาวผ่องใส วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30 นายวีรภัทร สุทธิจิต วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
31 นายรัฐพล พนาสุภน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
32 นายธนากรณ์ วงศ์เมธานุเคราะห์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33 นายอัฐชัย ธรรมธีระ วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34 น.ส.รัตติยา ทองทวีพรรณ วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์ (จิวเวอรี่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35 น.ส.มณฑินี นันทสุขเกษม เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 น.ส.ลลิตา รุ่งนิรันดร วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37 นายชัยณรงค์ อารีศรีสกุล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
38 น.ส..ธนิตา คงชุ่ม วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
39 นายพินิจ เนียมสุข การท่องเทียวและโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปกร
40 นายวิภาวัส สหสุนทรวุฒิ มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
41 นายพิสุทธิ์ อนุศรี นิเทศศาสตร์ ราชมงคล
42 น.ส.ชุลีพร ปฏิแพทย์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43 น.ส.จันทร์จิรา สงสุวงษ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
44 น.ส.นริศรา อ่อนจำนันท์ นิเทศศาสตร์ ราชมงคล
45 น.ส.สรัญรส ศรีเจริญ ออกแบบแฟชั่น เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
46 น.ส.วาทิณี ม่วงเกลี้ยง นิเทศศาสตร์ ราชมงคล
47 นายสิขเรศ เบ็ญมาศ บัญชี ราชมงคล
48 น.ส.กาญจนา จำลอย นิเทศวรสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
49 นายสุรศักดิ์ อนันตศิริขจร ออกแบบกราฟฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
50 นายชิษณุพงศ์ มานะเกียรติชัย ออกแบบกราฟฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
51 นายอธิคม วรรณมานี มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
52 น.ส.วริสา อินทรวิรัตน์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
53 นายศักดี ตะวันธารบุตร เศรษฐศาสตร์ (ทุน) ABAC
54 นายเจษฎา คงประกายวุฒิ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ABAC
55 นายธำมรงค์ ฉันทจิตปรีชา บริหารธุรกิจ ABAC
56 นายอนุพล คงทองไกร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น ABAC
57 น.ส.นิธินาถ รัชตะปิติ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ABAC
58 น.ส.ประวีณา นิพลเวชไพบูลย์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ABAC
59 น.ส.นันทินี จินดาคำ บริหาร (ทุน) ABAC
60 น.ส.ณัชชา วัฒนากิจจากุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทุน) ABAC
61 น.ส.เอกทกาญจน์ เกื้อเกียรติวงศ์ วิศวะคอมพิวเตอร์ (ทุน) ABAC 
62 น.ส.ศิริรัตน์ เปรโต วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กรุงเทพ
63 นายนลิน สโมสร วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เกษมบัณฑิต
64 นายวรวิทย์ จงรักษ์สกุล วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมหานคร
65 นายลีนวัตน์ สุขเกษม สัตวแพทย์ เทคโนโลยีมหานคร
66 น.ส.นุจรินทร์ รัศมีสุข สถาปัตยกรรม รังสิต
67 น.ส.ปรียาภรณ์ ชุ่มชื่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รังสิต
68 นายศิริวัฒน์ เกียรติไกรฤกษ์ เทคนิคการแพทย์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
69 นายธนวิชญ์ เลิศศิริประไพ เภสัชศาสตร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
70 น.ส.ธนพร โชติกเสถียร เทคนิคการแพทย์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
71 น.ส.ดวงกมล บัวดี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
72 น.ส.จินตนา สิริสรรพสาร มนุษย์ศาสตร์สื่อมวลชน รามคำแหง
73 นายกฤษฎา พรวิริยะกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
74 นายบรรพชัย ภัทรจรรยากุล บริหารธุรกิจ ABAC
75 นายเสนีย์ ศิริสุขกิจ ศิลปศาสตร์อังกฤษ ABAC
76 นายคมสันต์ แซ่โอ้ว บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
77 นายเกริกไกร เกตสกุล นิเทศศาสตร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
78 นายสุทธิพงศ์ ตรีธารา   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
79 นายเอกภูมิ จิตร์พลชนะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
80 นายภาณุ ลักษณะวงศ์ศรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก มหาวิทยาลังรังสิต
81 นายอนุชา เส็งเจริญ การจัดการ (Inter) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
82 นายเคนทร์ อูดากาวา นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
83 นายสิทธิชัย ฤกษ์ยรรยงค์ บริหารธุรกิจ ABAC
84 นายธีรวัต สุธรรมพงษ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
85 นายณัฐกร บัวพิพัฒน์วงศ์ บริหารธุรกิจ ศรีวัฒนา
86 นายปริญ วรธรรมดุษฎี บริหารธุรกิจ ABAC
87 นายฐานัน สุขเมือง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
88 นายชัชญาณ เหล่าปราณีชน เทคโนโลยีการจัดการ ABAC
89 นายเปรมสันต์ บริบูรณ์ นวตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
90 นายวรฉัตร เชยปทุม บริหารธุรกิจ ABAC
91 นายเจษฎา ท้วมพรรณ์ทอง คอมพิวเตอร์กราฟฟิก มหาวิทยาลัยรังสิต
92 นายภัทร์ วงษ์เพ็ชร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
93 นายธนบดี ศรีอัษฎาวุธกุล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
94 นายสถาพร ไม้แป้น บริหารธุรกิจ ABAC
95 นายพงศกร วงศ์จงใจหาญ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก มหาวิทยาลังรังสิต
96 นายทรงพล ศรีสุวรรณ บริหารธุรกิจ ABAC
97 น.ส.นภาพร ชาติค้ำชู นิเทศศาสตร์ (ทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต
98 น.ส.สินี แทนขำ บริหาร (Inter) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
99 น.ส.มุจลินท์ จิรายุทธเจริญสุข บริหารธุรกิจ (ทุน) ABAC
100 น.ส.วรรณพร เชยกลิ่น บริหารธุรกิจ ABAC
101 น.ส.สุรีย์ นาวาพนม นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
102 น.ส.พรรณนิภา เกษมเปรมจิต บริหารธุรกิจ (ทุน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
103 น.ส.วรัญญา สัญญาทิตย์ บริหารธุรกิจ ม.รังสิต
104 น.ส.วาริณี สำโรงรักษ์ บริหารธุรกิจ ABAC
105 น.ส.อังค์วรา เพชรแสงใสกุล บริหารธุรกิจ ABAC
106 น.ส.สิริรักษ์ ชูขันทอง ธุรกิจ - ศิลป์ (อังกฤษ) ABAC
107 น.ส.เมย์ พงษ์ธนานิกร บริหารธุรกิจ ABAC
108 น.ส.ธิติกานต์ หล่อราชมณี บริหารธุรกิจ หัวเฉียวเฉลืมพระเกียรติ
109 น.ส.จิรวดี จันทร์ตรา บริหารธุรกิจ (ทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต
110 น.ส.พารณี นารูลา บริหาร (Inter) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
111 น.ส.กนกพร เมตตาไพจิตร มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
112 น.ส.พุทธธิดา ตั้งพุทธสิริ บริหารธุรกิจ ABAC
113 น.ส.อริศรา ผาสุข คอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
114 น.ส.ปิยาพร หิรัญวงศ์ คอมพิวเตอร์อาร์ต (ทุน) มหาวิทยาลังรังสิต
115 น.ส.ฐาติยา นุชนาฏพนิต ศิลปศาสตร์อังกฤษ (ทุน) ABAC
116 น.ส.นลินี งามเฉลียว บริหารธุรกิจ ABAC
117 น.ส.กฤตยา ปั้นประณต นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 0-2393-3510