Up โรงเรียนลาซาลจัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 Slideshow
เพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ได้แก่วัดผ่องพลอยวิริยาราม,
วัดศรีเอี่ยม,วัดบางนานอก ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพุทธบูชาตลอดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รักษาศีล 5 ตลอดพรรษา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เข้าวัดสวดมนต์เจริญภาวนา
ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ หล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาที่วัดใกล้บ้าน
และน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขในชีวิต

IMG_0712
IMG_0714
IMG_0716
IMG_0717
IMG_0721
IMG_0729
IMG_0731
IMG_0733
IMG_0734
IMG_0737
IMG_0738
IMG_0740
IMG_0746
IMG_0747
IMG_0749
IMG_0750
IMG_0751
IMG_0752
IMG_0753
IMG_0754
IMG_0755
IMG_0756
IMG_0757
IMG_0758
IMG_0759
IMG_0766
IMG_0767
IMG_0768
IMG_0769
IMG_0770
IMG_0772
IMG_0773
IMG_0775
IMG_0776
IMG_0777
IMG_0778
IMG_0780
IMG_0781
IMG_0782
IMG_0784
IMG_0785
IMG_0786
IMG_0787
IMG_0788
IMG_0789
IMG_0794
IMG_0802
IMG_0808
IMG_0809
IMG_0810
IMG_0811
IMG_0812
IMG_0813
IMG_0814
IMG_0815
IMG_0817
IMG_0818
IMG_0819
IMG_0820
IMG_0821
IMG_0825
IMG_0826
IMG_0827
IMG_0829
IMG_0830
IMG_0831
IMG_0832
IMG_0840
IMG_0842
IMG_0857
IMG_0858
IMG_0860
IMG_0862
IMG_0866
IMG_0867
IMG_0874
IMG_0876
IMG_1098
IMG_1100
IMG_1102
IMG_1104
IMG_1105
IMG_1106
IMG_1112

Total images: 84 | Last update: 8/1/15 10:38 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help