Up คณะผู้บริหารครู และนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมงาน "คัดสรรอัญมณี เวทีภูมิภาค" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Slideshow
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคกลาง
และตัวแทนครูโรงเรียนลาซาล คุณครูชนิดา สุทธิจิต คุณครูวันทา นาคนาคา
คุณครูอรุณศรี ธีรกาญจ ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานเป็นเลิศระดับภาคกลาง
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ณ รามาการ์เดน
วันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

IMG_7040
IMG_7042
IMG_7043
IMG_7045
IMG_7050
IMG_7054
IMG_7055
IMG_7059
IMG_7061
IMG_7064
IMG_7067
IMG_7068
IMG_7072
IMG_7074
IMG_7075
IMG_7076
IMG_7081
IMG_7085
IMG_7087
IMG_7088
IMG_7090
IMG_7091
IMG_7094
IMG_7109
IMG_7120
IMG_7125
IMG_7138
IMG_7143
IMG_7147
IMG_7149
IMG_7153
IMG_7156
IMG_7158
IMG_7160
IMG_7163
IMG_7198
IMG_7206
IMG_7208
IMG_7254
IMG_7260
IMG_7269
IMG_7270
IMG_7289
IMG_7300
IMG_7311
IMG_7325
IMG_7327
IMG_7350
IMG_7437
IMG_7442
IMG_7471
IMG_7516
IMG_7521
IMG_7524
IMG_7541
IMG_7555
IMG_7560
IMG_7564
IMG_7567
IMG_7569
IMG_7574
IMG_7576
IMG_7586
IMG_7589
IMG_7591
IMG_7595
IMG_7597
IMG_7600
IMG_7601
IMG_7606
IMG_7615
IMG_7621
IMG_7626
IMG_7643
IMG_7649
IMG_7651
IMG_7652
IMG_7653
IMG_7654
IMG_7655
IMG_7657
IMG_7659

Total images: 82 | Last update: 11/20/14 3:04 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help