Up วันที่ 11 ตุึลาคม 2555 Slideshow
คุณครูลาซาล เป็นวิทยาการรับเชิญ
"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน และการสอนภาษาอังกฤษแบบอิสราเอล"
โดย คุณครู นงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์
คุณครู ณัฏฐา มีเจริญ
คุณครู สุธััญญา สีหไสยาสิทธิ์
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวี จ.นครสวรรค์

IMGP1818
IMGP1819
IMGP1823
IMGP1824
IMGP1825
IMGP1826
IMGP1827
IMGP1828
IMGP1829
IMGP1830
IMGP1831
IMGP1832
IMGP1833
IMGP1834
IMGP1835
IMGP1836
IMGP1837
IMGP1817

Total images: 18 | Last update: 10/12/12 1:46 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help